Author picture

Niko Eronen: ekipno delo in vztrajnost vodita do uspeha

png transparent flag of slovenia flags of the world flag of the united states flag miscellaneous flag flag of the united states thumbnail removebg preview

 

 

 

Niko Eronen je torej novi trener HDD SIJ Acroni Jesenic. Novico je včeraj javnosti sporočil Anže POGAČAR, direktor in glavni operativec kluba.

Bralcem bi radi predstavili nekaj osnovnih informacij o 35-letnem strokovnjaku, ki bo v specifičnem slovenskem hokejskem okolju opravljal delo glavnega trenerja najtrofejnejšega slovenskega hokejskega kluba. V minulih dveh sezonah je zasedal mesto glavnega trenerja ekipe Dunaújvárosi Acélbikák v madžarski Erste ligi. Trenersko kariero je začel že pri triindvajsetih letih, ko so ga imenovali za glavnega trenerja ekipe KalPa Team v tako imenovanem II-divisioona tekmovanju na Finskem. V isti organizaciji je opravljal dela glavnega trenerja tudi v naslednji sezoni, le da se je tistikrat udejstvoval v tekmovanju Suomi-sarja. V isti konkurenci je nato v naslednjih dveh sezonah vodil ekipi Hydraulic Oilers in Jokipojat. Trenerska pot ga je nato v sezoni 2015/16 zanesla na Dansko, kjer je bil kot glavni trener zadolžen za U17 in U20 selekciji kluba iz Vojensa, hkrati pa je bil pomočnik glavnega trenerja v članski ekipi istoimenskega kluba. Tri sezone (2016/17 – 2018/19) je bil nato glavni trener v Narviku na severu Norveške, kjer je z moštvom dvakrat osvojil prvo mesto v Diviziji, kjer je nastopal(o). Sledila je selitev nazaj domov na Finsko, kjer je v prihodnjih treh sezonah v ligi Mestis treniral ekipe KeuPa HT, Hokki in SaPKo. Potem pa je, kakor že rečeno, sledil angažma na Madžarskem.

image

Z mladim strokovnjakom smo na daljavo opravili krajši uvodni pogovor.

Pozdravljeni, gospod Eronen. Se lahko našim navijačem na kratko predstavite? Od kod pravzaprav prihajate?

Seveda. Ime mi je Niko in prihajam iz Kuopia na Finskem.

Kaj vas je prepričalo, da ste si za prihodnjo službo izbrali Slovenijo in Jesenice?

Podučili so me, da je tradicija hokeja na Jesenicah zelo močna. V preteklosti je klub vladal slovenskemu in bivšemu jugoslovanskemu hokejskemu prostoru, v zadnjih letih pa se spopada z določenimi težavami. Menim, da bogate športne kulture ni moč kar zavreči, ob svojem prihodu pa vidim edinstveno priložnost, da prispevam k razvoju hokeja v mestu in državi. Poleg tega me zelo privlači priložnost za delo z nadarjenimi in predanimi mladimi igralci v čudoviti deželi ter v okolju z močnim občutkom za skupnost.

Poznate koga od slovenskih igralcev? Ste s kom že imeli priložnost delati?

Osebno sem treniral Nejca Brusa in Jakoba Stana. Oba sta dobra človeka, zelo tekmovalna in tudi od drugih sem slišal, da sta zelo navdušena športnika, ki si želita biti vedno boljša in se razvijati. Od ostalih seveda poznam Anžeta Kopitarja; izjemen vodja in hokejist je. Seveda strastno spremljam finsko ligo in dogajanja v njej, zato poznam Matica Töröka in Bineta Mašiča. Slovenija je v teh dveh igralcih dobila odlična igralca za prihodnost. V prejšnji sezoni sem kot trener na Madžarskem v tekmovanju v tamkajšnjem pokalu spoznal tudi kvalitete Anžeta Kuralta, ko se je moja ekipa pomerila z AV19. Pravzaprav poznam še veliko slovenskih hokejistov, ki bi jih lahko našteval, vendar mislim, da je to za zdaj dovolj.

Kaj pa Jesenice – veste o Jesenicah karkoli, razen podatkov o hokejski zgodovini?

Zaenkrat še ne veliko. Kaj vem o hokejskem klubu, sem že povedal. Zunaj hokeja sem slišal, da so Jesenice znane po svoji industrijski dediščini, zlasti na področju proizvodnje jekla. In seveda sem videl veliko slik, tako da vem, da je narava v okolici neverjetna.

Kaj pa bi rekli, da je (bo) vaš glavni moto pri treniranju hokejske ekipe?

Moja priljubljena krilatica je: Ekipno delo in vztrajnost vodita do uspeha. Verjamem, da je ključnega pomena, da med igralci spodbudim močan občutek enotnosti in sodelovanja. Vsak član mora biti predan in vztrajen ter si mora nenehno prizadevati za izboljšanje tako individualno, kot tudi kot del ekipe.

Za konec tega kratkega pogovora mi zaupajte, kdaj pridete v Slovenijo.

Natančnega datuma še ne vem. Verjamem pa, da enkrat v obdobju pred prvim avgustom.

image0 1

png transparent flag of great britain flag of great britain button flag of the united kingdom united kingdom flag logo united kingdom removebg preview

 

Niko Eronen: teamwork and perseverance lead to success

 

Niko Eronen is the new coach of HDD SIJ Acroni Jesenice. The news was announced yesterday by Anže POGAČAR, the club’s director and chief operating officer. 

We aim to offer our readers essential details about the 35-year-old expert, appointed as the head coach of the hockey team with the highest number of trophies in a specific Slovenian hockey setting. For the last two seasons, he led the Dunaújvárosi Acélbikák in the Hungarian Erste Liga as head coach. At the age of twenty-three, he began his coaching career by becoming the head coach of the KalPa Team in the II-divisioona competition in Finland. He continued as head coach in the same organisation the following season, only this time in the Suomi-sarja competition. He then managed the Hydraulic Oilers and Jokipojat in the same competition for the next two seasons. His coaching career then took him to Denmark for the 2015-16 season, where he was the head coach of the U17 and U20 teams of the Vojens-based club, while also serving as assistant head coach of the seniors’ team of the same name. He then spent three seasons (2016/17 – 2018/19) as head coach in Narvik in northern Norway, where he twice won first place in the Division(s) with the team. He then moved back home to Finland, where he coached KeuPa HT, Hokki and SaPKo in the Mestis League for the next three seasons. Then, as already mentioned, came a stint in Hungary. 

Remotely, we had a short introductory talk with the young expert.

Hello, Mr Eronen. Could you briefly introduce yourself to our fans? Where are you actually from?

Of course. My name is Niko and I come from Kuopio, Finland.

What convinced you to choose Slovenia and Jesenice for your future job?

I heard that Jesenice has a strong hockey tradition. The club dominated the Slovenian and former Yugoslav hockey scene in the past but experienced certain difficulties in recent years. I believe that the rich sporting culture cannot be discarded, and I see my arrival as a unique opportunity to contribute to the development of hockey in the city and the country. In addition, I am very attracted by the opportunity to work with talented and dedicated young players in a beautiful country and an environment with a strong sense of community.

Do you know any Slovenian players personally? Have you had the opportunity to work with anyone?

I have personally coached Nejc Brus and Jakob Stan. They are both good people and very competitive players and I have also heard from others that they are very enthusiastic athletes who want to improve and develop daily. Of course, I know Anže Kopitar; he is a great leader and hockey player. Of course, I follow the Finnish league and what is going on in the Finnish leagues passionately, so I know Matic Török and Bine Mašič. Slovenia has got great players for the future in these two players. Last season, as a coach in Hungary, I also learned the qualities of Anže Kuralt when my team played AV19 in the Hungarian Cup. I know many more Slovenian hockey players I could name, but I believe that’s enough for now.

What about Jesenice – do you know anything about Jesenice besides hockey history?

Not much at the moment. I have already told you what I know about the hockey club. Apart from hockey, I’ve been told that Jesenice is renowned for its industrial history, particularly in steel manufacturing. And of course, I’ve seen a lot of pictures, so I know that the nature in the area is incredible.

What would you say is (will be) your main motto when coaching a hockey team?

My favourite motto is: Teamwork and perseverance lead to success. I believe fostering a strong sense of unity and cooperation among the players is crucial. Each member must be committed and persistent and constantly strive to improve, individually and as a part of the team.

To finish this short conversation, tell me when you are coming to Slovenia.

I do not know the exact date yet. But I believe sometime before the first of August.

Niko3

———-

prenos 2 removebg preview

 

Niko Eronen: Teamwork und Beharrlichkeit führen zum Erfolg

Niko Eronen ist der neue Trainer von HDD SIJ Acroni Jesenice. Diese Nachricht wurde gestern von Anže POGAČAR, dem Direktor und Geschäftsführer des Vereins, bekannt gegeben.

Unser Ziel ist es, unseren Lesern wesentliche Details über den 35-jährigen Experten zu bieten, der zum Cheftrainer der Eishockeymannschaft mit der höchsten Anzahl an Trophäen in einem bestimmten slowenischen Eishockey-Umfeld ernannt wurde. In den letzten beiden Spielzeiten leitete er als Cheftrainer die Dunaújvárosi Acélbikák in der ungarischen Ersten Liga. Im Alter von 23 Jahren begann er seine Trainerkarriere als Cheftrainer des KalPa-Teams in der II. Divisioona in Finnland. In der folgenden Saison blieb er weiterhin Cheftrainer derselben Organisation, diesmal jedoch im Suomi-sarja-Wettbewerb. Anschließend leitete er in den nächsten beiden Saisons die Hydraulic Oilers und Jokipojat im selben Wettbewerb. Seine Trainerkarriere führte ihn dann zur Saison 2015/16 nach Dänemark, wo er Cheftrainer der U17- und U20-Mannschaften des in Vojens ansässigen Vereins war und gleichzeitig als stellvertretender Cheftrainer der gleichnamigen Seniorenmannschaft fungierte . Anschließend verbrachte er drei Spielzeiten (2016/17 – 2018/19) als Cheftrainer im nordnorwegischen Narvik, wo er mit der Mannschaft zweimal den ersten Platz in der Division(en) gewann. Anschließend kehrte er nach Finnland zurück, wo er in den nächsten drei Spielzeiten KeuPa HT, Hokki und SaPKo in der Mestis League trainierte. Dann kam, wie bereits erwähnt, ein Aufenthalt in Ungarn.

Aus der Ferne führten wir ein kurzes Einführungsgespräch mit dem jungen Experten.

Hallo, Herr Eronen. Könnten Sie sich unseren Fans kurz vorstellen? Woher kommen Sie eigentlich?

Ja, natürlich. Mein Name ist Niko und ich komme aus Kuopio, Finnland.

Was hat Sie davon überzeugt, Slowenien und Jesenice für Ihren zukünftigen Job zu wählen?

Mir wurde gesagt, dass die Eishockeytradition in Jesenice sehr stark ist. In der Vergangenheit dominierte der Verein die slowenische und ehemals jugoslawische Hockeyszene, aber in den letzten Jahren hatte er mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich bin der Meinung, dass die reiche Sportkultur nicht aufgegeben werden darf, und ich sehe meine Ankunft als einmalige Gelegenheit, zur Entwicklung des Eishockeys in der Stadt und im Land beizutragen. Außerdem reizt mich die Möglichkeit, mit talentierten und engagierten jungen Spielern in einem schönen Land und einem Umfeld mit starkem Gemeinschaftssinn zu arbeiten.

Kennen Sie einige slowenische Spieler persönlich? Hatten Sie schon Gelegenheit, mit einem zu arbeiten?

Ich habe Nejc Brus und Jakob Stan persönlich trainiert. Sie sind beide gute Menschen und sehr wettbewerbsfähige Spieler, und ich habe auch von anderen gehört, dass sie sehr enthusiastische Sportler sind, die sich täglich verbessern und weiterentwickeln wollen. Natürlich kenne ich Anže Kopitar; er ist ein großer Anführer und Eishockeyspieler. Natürlich verfolge ich die finnische Liga und das Geschehen in der finnischen Liga mit Leidenschaft, daher kenne ich Matic Török und Bine Mašič. Slowenien hat in diesen beiden Spielern großartige Spieler für die Zukunft. In der letzten Saison habe ich als Trainer in Ungarn auch die Qualitäten von Anže Kuralt kennengelernt, als meine Mannschaft im ungarischen Pokal gegen AV19 spielte. Ich kenne noch viele weitere slowenische Eishockeyspielerinnen, aber ich denke, das reicht für den Moment.

Was ist mit Jesenice – weißt du außer der Hockeygeschichte noch etwas über Jesenice?

Im Moment nicht viel. Ich habe Ihnen bereits gesagt, was ich über den Hockeyclub weiß. Außerhalb des Eishockeys habe ich gehört, dass Jesenice für sein industrielles Erbe berühmt ist, insbesondere für die Stahlproduktion. Und natürlich habe ich viele Bilder gesehen, sodass ich weiß, dass die Natur in dieser Gegend unglaublich ist.

Was würdest du sagen, ist (wird) dein wichtigstes Motto, wenn du ein Hockeyteam trainierst?

Mein Lieblingsmotto ist: Teamwork und Beharrlichkeit führen zum Erfolg. Ich glaube, dass es entscheidend ist, ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit und Zusammenarbeit unter den Spielern zu fördern. Jeder Spieler muss engagiert und ausdauernd sein und sich sowohl individuell als auch als Teil des Teams zu verbessern.

Um dieses kurze Gespräch zu beenden, sagen Sie mir, wann Sie nach Slowenien kommen.

Das genaue Datum weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, irgendwann vor dem ersten August.

Niko 1

———-

italian flag italy flag circle 11563026285t4e2pcuqfy removebg preview

 

Niko Eronen: lavoro di squadra e perseveranza portano al successo

Niko Eronen è il nuovo allenatore dell’HDD SIJ Acroni Jesenice. La notizia è stata annunciata ieri da Anže POGAČAR, direttore e responsabile operativo del club.

Il nostro obiettivo è offrire ai nostri lettori i dettagli essenziali sull’esperto trentacinquenne, nominato capo allenatore della squadra di hockey con il maggior numero di trofei nello specifico contesto dell’hockey sloveno. Nelle ultime due stagioni ha guidato il Dunaújvárosi Acélbikák nella Erste Liga ungherese come capo allenatore. All’età di ventitré anni, ha iniziato la sua carriera da allenatore diventando l’allenatore capo della squadra KalPa nella competizione di II-divisioona in Finlandia. Ha continuato come capo allenatore nella stessa organizzazione la stagione successiva, solo che questa volta nella competizione Suomi-sarja. Ha poi gestito gli Hydraulic Oilers e Jokipojat nella stessa competizione per le due stagioni successive. La sua carriera da allenatore lo ha poi portato in Danimarca per la stagione 2015-16, dove è stato allenatore delle squadre U17 e U20 del club di Vojens, ricoprendo anche il ruolo di vice allenatore dell’omonima squadra seniores. . Ha poi trascorso tre stagioni (2016/17 – 2018/19) come capo allenatore a Narvik, nel nord della Norvegia, dove ha vinto due volte il primo posto nelle divisioni con la squadra. Poi è tornato a casa in Finlandia, dove ha allenato KeuPa HT, Hokki e SaPKo nella Mestis League per le tre stagioni successive. Poi, come già accennato, è arrivata la tappa in Ungheria.

Da remoto abbiamo avuto un breve colloquio introduttivo con il giovane esperto.

Salve, signor Eronen. Può presentarsi brevemente ai nostri tifosi? Da dove proviene?

Naturalmente. Mi chiamo Niko e vengo da Kuopio, in Finlandia.

Cosa l’ha convinta a scegliere la Slovenia e Jesenice per il suo futuro lavoro?

Mi hanno detto che la tradizione hockeistica di Jesenice è molto forte. In passato, il club ha dominato la scena dell’hockey sloveno e dell’ex Jugoslavia, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare alcune difficoltà. Credo che la ricca cultura sportiva non possa essere abbandonata e vedo il mio arrivo come un’opportunità unica per contribuire allo sviluppo dell’hockey in città e nel Paese. Inoltre, sono molto attratto dall’opportunità di lavorare con giovani giocatori di talento e impegnati in un Paese bellissimo e in un ambiente con un forte senso della comunità.

Conosce personalmente qualche giocatore sloveno? Ha avuto modo di lavorare con qualcuno?

Ho allenato personalmente Nejc Brus e Jakob Stan. Sono entrambi brave persone e giocatori molto competitivi e ho sentito anche da altri che sono atleti molto entusiasti che vogliono migliorare e svilupparsi ogni giorno. Naturalmente conosco Anže Kopitar, un grande leader e giocatore di hockey. Naturalmente seguo con passione il campionato finlandese e ciò che vi accade, quindi conosco Matic Török e Bine Mašič. La Slovenia ha grandi giocatori per il futuro in questi due giocatori. La scorsa stagione, come allenatore in Ungheria, ho avuto modo di conoscere le qualità di Anže Kuralt quando la mia squadra ha affrontato l’AV19 nella Coppa d’Ungheria. Conosco molti altri giocatori di hockey sloveni che potrei citare, ma credo che per ora sia sufficiente.

E di Jesenice sa qualcosa, a parte la storia dell’hockey?

Al momento non molto. Le ho già detto quello che so sul club di hockey. Al di fuori dell’hockey, ho sentito dire che Jesenice è famosa per il suo patrimonio industriale, soprattutto per la produzione di acciaio. E naturalmente ho visto molte foto, quindi so che la natura della zona è incredibile.

Quale sarebbe il suo motto principale quando allena una squadra di hockey?

Il mio motto preferito è: Il lavoro di squadra e la perseveranza portano al successo. Credo che sia fondamentale promuovere un forte senso di unità e cooperazione tra i giocatori. Ogni membro deve essere impegnato e perseverante e deve cercare costantemente di migliorare sia individualmente che come parte della squadra.

Per concludere questa breve conversazione, mi dica quando verrà in Slovenia.

Non conosco ancora la data esatta. Ma credo prima del primo agosto.

NIKO ERONEN

———-

png transparent flag of croatia national flag croatian war of independence flag miscellaneous flag logo removebg preview

 

Niko Eronen: timski rad i ustrajnost vode do uspjeha

Niko Eronen novi je trener HDD SIJ Acroni Jesenice. Vijest je jučer priopćio Anže POGAČAR, direktor i glavni operativac kluba.

Čitateljima želimo ponuditi osnovne podatke o 35-godišnjem profesionalcu, koji će biti glavni trener najtrofejnijeg hokejaškog kluba u specifičnoj slovenskoj hokejaškoj sredini. Protekle dvije sezone bio je glavni trener Dunaújvárosi Acélbikáka u mađarskoj Erste ligi. Trenersku karijeru započeo je s dvadeset tri godine, kada je postavljen za glavnog trenera momčadi KalPa u takozvanom II-divisioona natjecanju u Finskoj. Nastavio je biti glavni trener u istoj organizaciji i sljedeće sezone, ali u natjecanju Suomi-sarja. Potom je sljedeće dvije sezone u istom natjecanju vodio Hydraulic Oilers i Jokipojat. Trenerska karijera potom ga je odvela u Dansku u sezoni 2015-16, gdje je bio glavni trener U17 i U20 momčadi kluba iz Vojensa, dok je također bio pomoćni trener istoimene seniorske momčadi. Zatim je proveo tri sezone (2016./17. – 2018./19.) kao glavni trener u Narviku u sjevernoj Norveškoj, gdje je dvaput osvojio prvo mjesto u Diviziji(ama) s timom. Poslje toga vratio se u Finsku, gdje je sljedeće tri sezone trenirao KeuPa HT, Hokki i SaPKo u Ligi Mestis. Zatim je, kao što je već spomenuto, došao angažman u Mađarskoj.

S mladim stručnjakom na daljinu smo imali kratki uvodni razgovor.

Pozdrav, gospodine Eronen. Možete li se ukratko predstaviti našim navijačima? Odakle dolazite zapravo?

Naravno. Moje ime je Niko i dolazim iz Kuopija u Finskoj.

Što vas je uvjerilo da odaberete Sloveniju i Jesenice za svoj budući posao?

Rekli su mi da je hokejaška tradicija u Jesenicama vrlo jaka. Klub je u prošlosti dominirao slovenskom i bivšom jugoslavenskom hokejaškom scenom, no posljednjih se godina suočava s poteškoćama. Vjerujem da se bogata sportska kultura ne može odbaciti, a svoj dolazak vidim kao jedinstvenu priliku da doprinesem razvoju hokeja u gradu i državi. Osim toga, jako me privlači prilika da radim s talentiranim i predanim mladim igračima u prekrasnoj zemlji i okruženju s jakim osjećajem zajedništva.

Poznajete li osobno neke slovenske igrače? Jeste li imali priliku surađivati s nekim?

Osobno sam trenirao Nejca Brusa i Jakoba Stana. Oboje su dobri ljudi i vrlo natjecateljski raspoloženi igrači, a čuo sam i od drugih da su vrlo entuzijastični sportaši koji svakodnevno žele biti bolji i razvijati se. Naravno, poznajem Anžea Kopitara; on je sjajan vođa i hokejaš. Naravno, strastveno pratim finsku ligu i sve što se događa u finskim ligama, tako da poznajem Matica Töröka i Bine Mašiča. Slovenija u ova dva igrača ima sjajne igrače za budućnost. Prošle sezone, kao trener u Mađarskoj, također sam upoznao kvalitete Anžea Kuralta kada je moja momčad igrala protiv AV19 u Mađarskom kupu. Znam još mnogo slovenskih hokejaša koje bih mogao navesti, ali mislim da je to za sada dovoljno.

Što je s Jesenicama – znate li još nešto o Jesenicama osim hokejaške povijesti?

Trenutačno ne puno. Već sam vam rekao što znam o hokejaškom klubu. Izvan hokeja, čuo sam da su Jesenice poznate po industrijskoj baštini, posebice proizvodnji čelika. I naravno, vidio sam puno slika, pa znam da je priroda na tom području nevjerojatna.

Što biste rekli da će biti vaš glavni moto u treniranju hokejaške momčadi?

Moj omiljeni moto je: Timski rad i upornost vode do uspjeha. Vjerujem da je ključno poticati snažan osjećaj zajedništva i suradnje među igračima. Svaki član mora biti predan i uporan te mora stalno nastojati napredovati kako pojedinačno tako i kao deo tima.

Za kraj ovog kratkog razgovora recite mi kada dolazite u Sloveniju.

Još ne znam točan datum. Ali vjerujem negdje prije prvog kolovoza.

Avtor: Marko LUKAN, 18. maj 2024

Delite s prijatelji

Povezano