Author picture

Vabilo na na občni zbor HDD Jesenice

V skladu s pravili HDD Jesenice, sklicujemo in vas vabimo na redni občni zbor HDD Jesenice, ki bo v TOREK, 17. 5. 2022 ob 18.00 uri v VELIKEM VIP PROSTORU ( 2. nadstropje ) HOKEJSKE DVORANE PODMEŽAKLA na Ledarski ulici 4 na Jesenicah.


DNEVNI RED:

 1. Pozdrav predsednika društva in predlog izvolitve delovnega predsedstva občnega zbora.
 2. Izvolitev verifikacijske in volilne komisije, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika ter potrditev dnevnega reda.
 3. Sprejem poslovnika Občnega zbora in poročilo verifikacijske komisije.
 4. Poročilo predsednika o končani sezoni 21/22.
 5. Obvestilo o poteku mandata organom društva.
 6. Predstavitev kandidatov za predsednika društva in njihovih programov za mandat 2022-2026.
 7. Volitve zakonitega zastopnika društva ( predsednika ).
 8. Na predlog novega predsednika imenovanje podpredsednika, direktorja društva in njuna potrditev iz strani članov društva.
 9. Predstavitev seznama kandidatov za člane upravnega odbora, njihova predstavitev in potrditev.
 10. Imenovanje in potrditev članov nadzornega odbora in disciplinske komisije.
 11. Razno Občni zbor je sklepčen, če je ob predvideni uri za začetek prisotnih vsaj polovica članov s plačano članarino.

Članarino (20 eur) je potrebno skladno s pravili društva nakazati na transakcijski račun društva, ki je odprt pri Delavski hranilnici. Nakazilo izvedite po naslednjih navodilih:
Številka račun: SI56 6100 0000 7560 818
Namen plačila: članarina 2022

Pogoj za glasovalno pravico je že plačana članarina za leto 2022 ali na novo plačana na TRR društva najkasneje do ponedeljka 16.5.2022. Plačilo članarine z gotovino na občnem zboru žal NE bo možno.

V primeru, da je ob napovedani uri začetka občnega zbora prisotnih manj kot polovica članov, delavni predsednik odredi pol urni zamik začetka, po preteku tega časa, pa Občni zbor nadaljuje z delom. Sklep je sprejet, če za predlog sklepa glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Prijave za kandidaturo pa so še vedno možne, zato vse zainteresirane pozivamo, da se za dodatne informacije obrnejo na direktorja kluba, Anžeta Pogačarja (anze.pogacar@hddjesenice.si). Vabljeni tudi vsi, ki bi si želeli kakorkoli priključiti klubu in pomagati pri njegovem nadaljnem razvoju.

Lep športni pozdrav. Ena ekipa, eno srce!

Delite s prijatelji

Povezano