Author picture

Začenjamo znova

png transparent flag of slovenia flags of the world flag of the united states flag miscellaneous flag flag of the united states thumbnail removebg preview

 

Rdeča nit v naslednji sezoni bo kvalitetno in trdo delo!

V mesecu aprilu smo se pri HDD SIJ Acroni Jesenice poglobili v naše minulo delo. Analizirali smo, kaj smo kot organizacija storili dobrega, pa tudi, kje so se v minuli sezoni dogodile določene napake ter pomanjkljivosti. Iskali smo možnosti za izboljšanje ter rešitve za premagovanje izzivov, ki nas čakajo v prihajajoči sezoni. Na podlagi analiz smo zastavili temelje za delo v prihodnosti.

V dobrem in v slabem je na Jesenicah hokejska iskrica vedno tlela. Tako nas uči zgodovina in to nas navdaja z optimizmom, saj bi iskrico ponovno radi razpihali v mogočen plamen. V zgodovini jeseniškega hokeja je (bilo) ogromno lepih trenutkov. Lepe čase bi radi dolgoročno vrnili nazaj. Pri tem moramo biti realni in se zadev lotiti s pozitivno energijo, optimizmom, trdim delom in medsebojno povezanostjo vseh deležnikov.

Rdeča nit v naslednji sezoni bo kvalitetno in trdo delo z mladimi igralci iz jeseniškega in širše slovenskega hokejskega prostora. Dodali jim bomo nekaj izkušenih igralcev. Želimo si, da bi bilo prepoznavno, da na Jesenicah obstaja članska ekipa z mladimi igralci, ki imajo dobre pogoje za delo in imajo pri nas vse možnosti, da se razvijejo v vrhunske hokejiste. Zanje mora biti na vseh področjih dobro poskrbljeno. Na organizacijskem nivoju jim želimo omogočiti, da bi rasli kot hokejisti in kot osebe ter kot ljudje, ki bi se zavedali, kaj pomeni biti športnik. Želimo si, da bi mladi igralci v starosti od 16 do 19 let ostajali doma, da se tako mladi ne bi ozirali v tujino, namesto tega pa zaigrali v članski ekipi Jesenic. Radi bi, da najprej prerasejo domače hokejsko okolje in se šele nato podajo v tujino. Za dosego teh ciljev bomo v prihodnje še tesneje povezani z vsemi mladimi selekcijami.

S člansko ekipo bomo v sezoni 2024/2025 nastopali v mednarodni Alpski ligi, državnem prvenstvu Slovenije ter Kontinentalnem pokalu.

Zavedamo se, da se trend ne bo obrnil čez noč, a že od minule sezone naprej, so zapisane zadeve naš poglavitni cilj in vizija jeseniškega hokeja. Zavedamo se, da bo za dosego cilja potrebnih nekaj let trdega in dobrega dela, zato bomo na tej poti vztrajali tudi v prihodnje.

S tem v mislih se bomo v prihajajočo sezono podali kadrovsko okrepljeni tudi z novimi močmi na področju odnosov z javnostmi ter komunikacij, interakcij in spletnih družabnih omrežij.

Za dosego zastavljenih ciljev bomo potrebovali tudi podporo najboljših hokejskih navijačev – jeseniških! Ob taki podpori bomo z nalogami opravili lažje, zato vas vabimo, da ste z nami tudi v novi sezoni.

Več zanimivih informacij sledi v prihodnjih dneh.

Lep športni pozdrav!

ENA EKIPA, ENO SRCE!!

———-

png transparent flag of great britain flag of great britain button flag of the united kingdom united kingdom flag logo united kingdom removebg preview

The focus for next season will be on quality and hard work!

In April, we at HDD SIJ Acroni Jesenice reviewed our past work. We analyzed what we, as an organization, did well, but also tried to identify mistakes and shortcomings in the past season. We looked for opportunities for improvement and solutions to overcome the challenges that await us in the coming season. Based on these analyses, we have laid the foundations for the future.

In Jesenice, the passion for hockey has endured through all challenges. History shows us that and gives us hope. There have been numerous memorable moments in the history of Jesenice hockey. Our goal is to revive those good times in the future. However, we must be realistic, maintain a positive attitude, work hard, and ensure collaboration among all involved parties.

In Jesenice, the passion for hockey has endured through all challenges. History shows us that and gives us hope. There have been numerous memorable moments in the history of Jesenice hockey. Our goal is to revive those good times in the future. However, we must be realistic, maintain a positive attitude, work hard, and ensure collaboration among all involved parties. Our focus for the next season will be on quality and hard work with young players from the Jeseníce area and the wider Slovenian hockey scene. We will be adding experienced players to the team. Our aim is to establish a prominent senior team in Jesenice with several young players who have good working conditions and every opportunity to develop into top hockey players. It’s essential to take good care of them in all aspects. On an organizational level, we want to support their growth as hockey players and as individuals. Young hockey players should understand what it takes to be a top-level athlete. We hope to keep young players aged 16 to 19 at home, encouraging them to play for the Jesenice senior team rather than seeking opportunities abroad. We want them to develop in their local hockey environment first and then consider opportunities abroad if necessary. To achieve these goals, we will be strengthening our connection with all the young selections in the future.

In the 2024/2025 season, we will compete in the International Alps Hockey League, the Slovenian National Championship, and the Continental Cup.

We understand that the trend will not reverse overnight. However, our goals for hockey in Jesenice have been set since the end of last season. We know it will take a few years of commitment and hard work to reach our goals, so we will continue on this path in the future.

With this in mind, we will also enter the upcoming season with new public relations, communications, interactions, and social media strengths.

In order to achieve our goals, we will need the support of the best hockey fans – the fans of Jesenice! With your support, we can accomplish our tasks more easily. Therefore, we invite you to support and follow us in the new season.

More information will follow in the coming days.

Greetings!

ONE TEAM, ONE HEART!!

———-

prenos 2 removebg preview

Der Schwerpunkt der nächsten Saison wird auf Qualität und harter Arbeit liegen!

Im April haben wir von HDD SIJ Acroni Jesenice unsere vergangene Arbeit überprüft. Wir analysierten, was wir als Organisation gut gemacht haben, versuchten aber auch, Fehler und Unzulänglichkeiten in der vergangenen Saison zu erkennen. Wir suchten nach Verbesserungsmöglichkeiten und Lösungen für die Herausforderungen, die uns in der kommenden Saison erwarten. Auf der Grundlage dieser Analysen haben wir die Weichen für die Zukunft gestellt.

In Jesenice hat die Leidenschaft für den Eishockeysport alle Herausforderungen überdauert. Die Geschichte zeigt uns das und gibt uns Hoffnung. In der Geschichte des Jesenicer Eishockeys gab es zahlreiche denkwürdige Momente. Unser Ziel ist es, diese guten Zeiten in der Zukunft wieder aufleben zu lassen. Wir müssen jedoch realistisch sein, eine positive Einstellung bewahren, hart arbeiten und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sicherstellen.

In Jesenice hat die Leidenschaft für den Hockeysport alle Herausforderungen überdauert. Die Geschichte zeigt uns das und gibt uns Hoffnung. In der Geschichte des Jesenicer Eishockeys gab es zahlreiche denkwürdige Momente. Unser Ziel ist es, diese guten Zeiten in der Zukunft wieder aufleben zu lassen. Dafür müssen wir realistisch sein, eine positive Einstellung bewahren, hart arbeiten und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sicherstellen: In der nächsten Saison werden wir uns auf Qualität und harte Arbeit mit jungen Spielern aus der Region Jesenice und der gesamten slowenischen Hockeyszene konzentrieren. Wir werden die Mannschaft mit erfahrenen Spielern verstärken. Unser Ziel ist es, in Jesenice eine herausragende Seniorenmannschaft mit mehreren jungen Spielern aufzubauen, die gute Arbeitsbedingungen und alle Möglichkeiten haben, sich zu Spitzenhockeyspielern zu entwickeln. Es ist wichtig, dass wir uns in jeder Hinsicht gut um sie kümmern. Auf organisatorischer Ebene wollen wir ihre Entwicklung als Hockeyspieler und als Individuen unterstützen. Junge Hockeyspieler sollten verstehen, was es braucht, um ein Spitzensportler zu sein. Wir hoffen, junge Spieler im Alter von 16 bis 19 Jahren in ihrer Heimat zu halten und sie zu ermutigen, in der A-Mannschaft von Jesenice zu spielen, anstatt sich im Ausland zu bewerben. Wir möchten, dass sie sich zunächst in ihrem lokalen Hockeyumfeld entwickeln und dann, wenn nötig, Möglichkeiten im Ausland in Betracht ziehen. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir in Zukunft unsere Verbindung zu allen jungen Auswahlen verstärken.

In der Saison 2024/2025 werden wir an der International Alps Hockey League, der slowenischen Meisterschaft und dem Continental Cup teilnehmen.

Uns ist klar, dass sich der Trend nicht von heute auf morgen umkehren wird. Aber unsere Ziele für den Hockeysport in Jesenice stehen seit Ende der letzten Saison fest. Wir sind uns bewusst, dass es einige Jahre des Engagements und der harten Arbeit brauchen wird, um unsere Ziele zu erreichen; deshalb werden wir diesen Weg auch in Zukunft weitergehen.

Deshalb werden wir diesen Weg auch in Zukunft fortsetzen. In diesem Sinne gehen wir auch mit neuen Stärken in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Interaktion und soziale Medien in die kommende Saison.

Um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir die Unterstützung der besten Eishockeyfans – der Fans von Jesenice! Mit Ihrer Unterstützung werden wir unsere Aufgaben leichter bewältigen können. Deshalb laden wir Sie ein, uns in der neuen Saison zu unterstützen und uns zu folgen.

Weitere Informationen werden in den nächsten Tagen folgen.

Seid gegrüßt!

EIN TEAM, EIN HERZ!

———-

italian flag italy flag circle 11563026285t4e2pcuqfy removebg preview

La prossima stagione sarà all’insegna della qualità e del duro lavoro!

Ad aprile, noi dell’HDD SIJ Acroni Jesenice abbiamo esaminato il nostro lavoro passato. Abbiamo analizzato ciò che, come organizzazione, abbiamo fatto bene, ma abbiamo anche cercato di identificare gli errori e le carenze della stagione passata. Abbiamo cercato opportunità di miglioramento e soluzioni per superare le sfide che ci attendono nella prossima stagione. Sulla base di queste analisi, abbiamo gettato le basi per il futuro.

A Jesenice, la passione per l’hockey ha resistito a tutte le sfide. La storia ce lo dimostra e ci dà speranza. Ci sono stati numerosi momenti memorabili nella storia dell’hockey di Jesenice. Il nostro obiettivo è quello di far rivivere quei bei momenti in futuro. Tuttavia, dobbiamo essere realistici, mantenere un atteggiamento positivo, lavorare sodo e garantire la collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

A Jesenice, la passione per l’hockey ha resistito a tutte le sfide. La storia ce lo dimostra e ci dà speranza. Ci sono stati numerosi momenti memorabili nella storia dell’hockey di Jesenice. Il nostro obiettivo è quello di far rivivere quei bei momenti in futuro. Tuttavia, dobbiamo essere realistici, mantenere un atteggiamento positivo, lavorare sodo e garantire la collaborazione tra tutte le parti coinvolte. La nostra attenzione per la prossima stagione sarà rivolta alla qualità e al duro lavoro con i giovani giocatori dell’area di Jeseníce e della più ampia scena hockeistica slovena. Aggiungeremo alla squadra giocatori esperti. Il nostro obiettivo è quello di creare una squadra senior di spicco a Jesenice con diversi giovani giocatori che abbiano buone condizioni di lavoro e tutte le opportunità per diventare giocatori di hockey di alto livello. È fondamentale prendersi cura di loro sotto tutti gli aspetti. A livello organizzativo, vogliamo sostenere la loro crescita come giocatori di hockey e come individui. I giovani giocatori di hockey devono capire cosa serve per diventare un atleta di alto livello. Speriamo di mantenere in patria i giovani giocatori tra i 16 e i 19 anni, incoraggiandoli a giocare per la squadra senior di Jesenice piuttosto che cercare opportunità all’estero. Vogliamo che si sviluppino prima nel loro ambiente hockeistico locale e poi prendano in considerazione opportunità all’estero, se necessario. Per raggiungere questi obiettivi, in futuro rafforzeremo il nostro legame con tutte le giovani selezioni.

Nella stagione 2024/2025 parteciperemo all’International Alps Hockey League, al Campionato nazionale sloveno e alla Continental Cup.

Siamo consapevoli che la tendenza non si invertirà da un giorno all’altro. Tuttavia, i nostri obiettivi per l’hockey a Jesenice sono stati fissati fin dalla fine della scorsa stagione. Siamo consapevoli che ci vorranno alcuni anni di impegno e duro lavoro per raggiungere i nostri obiettivi, quindi continueremo su questa strada anche in futuro.

In quest’ottica, entreremo nella prossima stagione con nuovi punti di forza nelle relazioni pubbliche, nella comunicazione, nelle interazioni e nei social media.

Per raggiungere i nostri obiettivi, avremo bisogno del sostegno dei migliori tifosi di hockey – i tifosi di Jesenice! Con il vostro sostegno, saremo in grado di svolgere i nostri compiti più facilmente. Vi invitiamo quindi a sostenerci e a seguirci nella nuova stagione.

Ulteriori informazioni seguiranno nei prossimi giorni.

Saluti!

UNA SQUADRA, UN CUORE!

———-

png transparent flag of croatia national flag croatian war of independence flag miscellaneous flag logo removebg preview

Fokus sljedeće sezone bit će na kvaliteti i marljivom radu!

U travnju smo u HDD SIJ Acroni Jesenice napravili pregled dosadašnjeg rada. Analizirali smo što smo kao organizacija dobro napravili, ali i pokušali uočiti greške i nedostatke u protekloj sezoni. Tražili smo prilike za napredak i rješenja za prevladavanje izazova koji nas čekaju u nadolazećoj sezoni. Na temelju ovih analiza postavili smo temelje za budućnost.

U Jesenicama je strast prema hokeju izdržala sve izazove. Povijest nam to pokazuje i daje nam nadu. Brojni su trenuci za pamćenje u povijesti jeseničkog hokeja. Cilj nam je oživjeti ta dobra vremena u budućnosti. Međutim, moramo biti realni, zadržati pozitivan stav, marljivo raditi i osigurati suradnju među svim uključenim stranama.

U Jesenicama je strast prema hokeju izdržala sve izazove. Povijest nam to pokazuje i daje nam nadu. Brojni su trenuci za pamćenje u povijesti jeseničkog hokeja. Cilj nam je oživjeti ta dobra vremena u budućnosti. No, moramo biti realni, zadržati pozitivan stav, marljivo raditi i osigurati suradnju svih uključenih strana. Fokus sljedeće sezone bit će na kvalitetnom i vrijednom radu s mladim igračima s područja Jesenica i šire slovenske hokejaške scene. Momčadi ćemo dodati iskusne igrače. Cilj nam je u Jesenicama osnovati istaknutu seniorsku momčad s nekoliko mladih igrača koji imaju dobre uvjete za rad i sve mogućnosti da se razviju u vrhunske hokejaše. Bitno je dobro se brinuti o njima u svim aspektima. Na organizacijskoj razini, želimo podržati njihov rast kao hokejaša i pojedinaca. Mladi hokejaši trebali bi shvatiti što je potrebno za vrhunskog sportaša. Nadamo se da ćemo mlade igrače od 16 do 19 godina zadržati kod kuće, potaknuti ih da igraju za seniorsku momčad Jesenica, a ne da traže priliku u inozemstvu. Želimo da se prvo razvijaju u svom lokalnom hokejaškom okruženju, a zatim da razmotre prilike u inozemstvu ako je potrebno. Za ostvarenje ovih ciljeva u budućnosti ćemo jačati povezanost sa svim mladim selekcijama.

U sezoni 2024/2025 natjecat ćemo se u Međunarodnoj Alpskoj hokejaškoj ligi, Državnom prvenstvu Slovenije i Kontinentalnom Kupu.

Shvaćamo da se trend neće promijeniti preko noći. No, naši ciljevi za hokej u Jesenicama postavljeni su još od kraja prošle sezone. Svjesni smo da će za postizanje naših ciljeva biti potrebno nekoliko godina predanosti i napornog rada, pa ćemo tim putem nastaviti i u budućnosti.

Imajući to na umu, također ćemo u nadolazeću sezonu ući s novim snagama u odnosima s javnošću, komunikacijama, interakcijama i društvenim medijima.

Za ostvarenje naših ciljeva trebat će nam podrška najboljih ljubitelja hokeja – Jeseničana! Uz vašu podršku lakše ćemo izvršavati svoje zadatke. Stoga vas pozivamo da nas podržite i pratite i u novoj sezoni.

Više informacija slijedi u narednim danima.

Lijep pozdrav!

JEDAN TIM, JEDNO SRCE!!

 

Delite s prijatelji

Povezano